Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1. De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van diensten uitgevoerd door Webflow en op de tussen Webflow en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Webflow uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van Webflow en door deze schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2

2.1. Prijzen en aanbiedingen van Webflow zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Webflow of bij begin van uitvoering.

Artikel 3

3.1. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 2 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

3.2. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is Webflow gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, om alle bestaande orders op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.

3.3. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.

3.4. Uitstel van betaling kan door Webflow uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

3.5. Niet betaalde facturen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komt volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur (wet dd 1/07/03)

Artikel 4

4.1. Webflow is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Artikel 5

5.1. Webflow behoudt zich het recht voor om, in geval van verlof, staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van Webflow bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke Webflow toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde contracten en bestellingen te verbreken.

5.2. De klant zal daarvan in kennis gesteld worden door eenvoudige betekening per brief of email met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Webflow zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 6

6.1. Behalve anders vermeld, dienen alle betalingen als volgt te geschieden: - Binnen België: overschrijving op het rekeningnr. BE19 3631 5842 7312.

Artikel 7

7.1. Webflow gebruikt de persoonlijke gegevens van klanten uitsluitend voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van producten, diensten en activiteiten van Webflow. Onder geen beding worden deze gegevens meegedeeld aan derden.

7.2. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kan de klant, op eenvoudig verzoek, hun gegevens inkijken en eventueel laten wijzigen.

Artikel 8

8.1. Webflow behoudt te allen tijde het recht om de geleverde werken als referentie te gebruiken.

8.2. Alle door Webflow verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Webflow niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door Webflow gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Webflow vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Webflow een contract is aangegaan. De door Webflow verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Webflow. Webflow behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door Webflow verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door Webflow worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Webflow afstand is getekend om dit niet te doen.

Artikel 9

9.1 In het kader van de Wet Verwerking Persoonsgegevens draagt de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Webflow heeft de hoedanigheid van verwerker. De klant verklaart de verplichtingen die opgenomen zijn in de wet, meer bepaald als verwerking, integraal na te leven.

Benieuwd hoe Webflow jouw project aanpakt?

Contacteer ons